URZĄDZENIA TECHNICZNE , PRZY OBSŁUDZE KTÓRYCH WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI POTWIERDZONYCH ZAŚWIADCZENIEM KWALIFIKACYJNYM WYDANYM PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY LUB WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY.

OBSŁUGA :

1.Wciągarki i wciągniki:
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2 Suwnice :
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
3 Żurawie :
Żurawie stacjonarne
Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
Żurawie samojezdne
(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
Żurawie szynowe
Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i
szybkomontujących oraz szynowych)
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
Żurawie pokładowe
Żurawie pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)
4 Układnice:
Układnice
5 Wyciągi towarowe:
Wyciągi towarowe
6 Wyciągi statków:
Wyciągi statków
7 Podesty ruchome:
Podesty ruchome stacjonarne
Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
Podesty ruchome przejezdne
Podesty na pojazdach kolejowych
8 Wózki jezdniowe podnośnikowe:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
9 Dźwigi:
Dźwigi budowlane (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych)
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)
10 Dźwignice linotorowe : Dźwignice linotorowe
11 Urządzenia do manipulacji kontenerami :
Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
12 Układarki :
Układarki do układania torów
13 Koleje linowe :
Towarowe koleje linowe
Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi
Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi
Osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi
Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe
Osobowe koleje linowo-terenowe
14 Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno—sportowych :
Dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny, podporowe lub bezpodporowe, sterowane z peronu lub z maszynowni
Wielopodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym
Dwupodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym lub okrężnym
Wyciągi pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych / wyciągi saneczkowe wraz z infrastrukturą toru zjazdowego
15 Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych :
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
morskich
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
śródlądowych
16 Zbiorniki przenośne :
Napełnianie zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3
17 Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów
niebezpiecznych:
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy: ……. wg ADR / RID / ADN
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas: ………… wg ADR / RID / ADN
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG 5
18 Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne :
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne
19 Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników
spalinowych w pojazdach :
Napełnianie zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
20 Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej :
Kotły parowozowe
21 Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach :
Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach
22 Urządzenia załadowcze , wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych
i przeładowczych:
Wyładowarki wagonów
Wyładowarki okrętowe
Wywrotnice wagonów
Ładowarki, w tym okrętowe
Zwałowarki
Zwałowarko-ładowarki
Przenośniki taśmowe podwieszone
Podajniki
Przenośniki
Wyciągi skipowe
Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych
Zwałowarko-ładowarki i podajniki

URZĄDZENIA TECHNICZNE , PRZY KONSERWACJI KTÓRYCH WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI POTWIERDZONYCH ZAŚWIADCZENIEM KWALIFIKACYJNYM WYDANYM PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO , TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY LUB WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY.

Konserwacja

1 Wciągarki i wciągniki:
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2 Suwnice, wciągniki i wciągarki:
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
3 Żurawie:
Żurawie stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne (uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych oraz wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia)
Żurawie stoczniowe i portowe
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
Żurawie pokładowe
Żurawie pływające
4 Układnice magazynowe:
Układnice
5 Dźwigniki:
Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów
Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej)
6 Wyciągi towarowe:
Wyciągi towarowe
7 Wyciągi statków
Wyciągi statków
8 Podesty ruchome:
Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
Podesty ruchome na pojazdach kolejowych
9 Urządzenia dla osób niepełnosprawnych:
Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
10 Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe:
Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe
11 Przenośniki osobowe i towarowe:
Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone dla celów rekreacyjno-rozrywkowych
Schody i chodniki ruchome
Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym
12 Dźwigi osobowe i towarowe:
Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym
(uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych
z napędem elektrycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem
elektrycznym)
Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym (uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym oraz urządzeń dla osób
niepełnosprawnych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym)
13 Dźwigi budowlane:
Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe
14 Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
15 Dźwignice linotorowe:
Dźwignice linotorowe
16 Urządzenia do manipulacji kontenerami:
Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
17 Układarki do układania torów:
Układarki do układania torów
18 Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach:
Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach
19 Koleje linowe osobowe
Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi
Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi oraz osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe
gondolowe z pojazdami wyprzęganymi
Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe
Osobowe koleje linowo-terenowe
20 Koleje linowe towarowe:
Koleje linowe towarowe
21 Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych:
Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie
stałym
Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodzie
Pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych
Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim
22 Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych:
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
23 Urządzenia załadowcze , wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych
I przeładowczych:
Wyładowarki wagonów
Wyładowarki okrętowe
Wywrotnice wagonów
Ładowarki, w tym okrętowe
Zwałowarki
Zwałowarko-ładowarki
Przenośniki taśmowe podwieszone
Podajniki
Przenośniki
Wyciągi skipowe
Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych
Zwałowarko-ładowarki i podajniki